Stenvalls Trä AB – i Piteå har satt som målsättning att fördubbla produktionen inom en femårsperiod och samtidigt öka företagets vidareförädling av klentimmer. För det krävs optimerad produktion och ett väl planerat underhåll, dvs. även av företagets produktions-byggnader.

Nytt klentimmersågverk på Lövholmen togs i bruk 2014 med koncession att producera 200 000 m3/år. Nämnas kan att här finns 26 kammartorkar och fyra kanaltorkar varav en är i kontinuerlig drift.

Bolaget har också köpt sågverket på Seskarö av Sveaskog. Det innebär ytterligare förhöjd produktionskapacitet, dvs. ännu högre leveransförmåga.

Kostnadseffektiva åtgärder
Under senaste tiden har bolaget låtit renovera flera befintliga kammartorkar och förutom att säkerställa torkprocesserna, har också stor kapitalbesparing uppnåtts.

Beställ din checklista här kostnadsfritt!

Vidstående bild visar exempel när en kammartork genomgått den av Byggtema auktoriserade metoden för kvalitetsunderhåll. Det betyder att flera kammartorkar hos Stenvalls Trä på ett kostnadseffektivt sätt blivit uppgraderade till nyskick.

Behovsanalys