Projektservice – virkestorkbyggnader

  • Återställer torken i nyskick – Minskar driftkostnaden – Bästa möjliga torkresultat

     

Checklista – Behovsanalys

1.Byggtema tillhandahåller checklista för platsansvariges egen tillståndskontroll. Beställ checklista här!

2.Alternativt gör Byggtema ett besök och tillsammans med platsansvarig görs en behovsanalys som gör det möjligt att bestämma bästa och mest lönsamma underhållsåtgärd.

3.I vissa fall kan även en restaurering till nyskick visa sig lönsam, dvs. en underhållsinsats som både är värdeskapande och ökar byggnadens livslängd.

Offertstadiet

4.När offerten upprättas läggs stor vikt vid attarbetet planeras utifrån vad som överenskommits, dvs. som med minsta möjliga störning påverkar produktionen i virkestorken eller torkarna.

5. Här säkerställs att arbetsutförandet kommer att ske på kvalitetsmässigt rätt sätt, att professionell utrustning och miljögodkänt material används, samt att hålltider för delbesiktningar inplaneras.

6. Om UH -avtal visar sig fördelaktig, överlämnas även förslag på en underhållsplan och kalkyl.

Beställning – Utförande

7.Vid beställning upprättas ett projektavtal.

8. Här anges överenskommen tidplan, samt namn på tätningstekniker som utsetts att genomföra arbetet. Ytterligare anges verksamhetsansvarig tillika kontaktperson under entreprenadtiden.

9.En projektpärm har förberetts och blir fortlöpande uppdaterad under arbets gång. Det innebär att även tillståndskontroller och delbesiktningar blir dokumenterade och enkla att i efterhand kontrollera/följa upp.

Slutbesiktning – Underhållsavtal

10.Utfört arbetsåtagande genomgår slutbesiktning och besiktningsprotokollet förs in i objektpärmen tillsammans med övrig obligatorisk dokumentation. Objektpärmen överlämnas därefter till beställaren för egen arkivering.

11.I detta skede efterfrågas ofta ett mer långsiktigt underhållsavtal. Ett sådant har till uppgift att säkerställa byggnadens eller byggnadernas funktioner när det gäller täthet, diffusionsegenskaper, torkprestanda. I förlängningen har Underhålls avtalet till uppgift att minimera produktionsstörningar och förhindra onödig virkeskassation.

Kontakta vår supportavdelning på tel. 0930-316 50 så hjälper vi gärna till! Du kopplas då till vår virkestorksspecialist som har lång erfarenhet av underhåll och renovering av virkestorkbyggnader.